Matching

Regiozorgbemiddeling brengt zorgproffesionals en zorginstellingen/aanbieders bij elkaar voor de volgende zorgdomeinen.

Persoonlijke verzorging

Indien u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging staan wij ook hierin graag voor u klaar. Dit kan tijdelijk zijn, maar ook blijvend. Daarom willen wij dat u zich prettig voelt met een vaste zorgverlener. Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met een aandoening of beperking. Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan ook inhouden dat de cliënt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.

 • hulp bij het aan- en uitkleden
 • hulp bij het eten en drinken
 • persoonlijke hygiëne (nagels knippen, scheren)
 • hulp tijdens wisselligging

Verpleging

Onder verpleging vallen medische handelingen. Ook verpleegkundige zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg) valt onder verpleging.

 • Injecties geven (bijvoorbeeld insuline spuiten)
 • een sonde of katheter verwisselen
 • wondzorg
 • Jeugdhulp
 • Jeugdhulp is heel divers, het kan hierbij gaan om kinderen en jongeren tot 18 jaar;

Ambulante jeugdhulp

 • Jeugd GGZ
 • Jeugdhulp in een jeugdinstelling
 • Gesloten jeugdhulp (voor verblijf is een ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ nodig van de kinderrechter)
 • Jeugdzorg met een beperking
 • (licht) verstandelijke beperking;
 • lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel, NAH);
 • somatische aandoening, bijvoorbeeld een chronische ziekte;
 • psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld autisme

 

Jeugdzorg met ernstige beperking

De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) valt onder de Wlz. Voor deze zorg is een Wlz-indicatie nodig.

 

 

Begeleiding

Hieronder vallen activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Onze begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden van de cliënt. Dit bij elkaar stelt de cliënt in staat om binnen zijn/haar persoonlijke levenssfeer te functioneren. Oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur kan hierin enorm helpen. Tevens is praktische ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld het aanreiken van zaken aan een persoon die aan een rolstoel gebonden is. De begeleiding kan ook gaan over bijvoorbeeld het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Er wordt dan hulp geboden bij het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Onze begeleiding kan ook activerend van aard zijn, zoals het stimuleren om bepaalde activiteiten te ondernemen of sociale contacten te onderhouden.

Palliatieve zorg

Lichamelijke verzorging. Het bevorderen van comfort, bijvoorbeeld d.m.v. pijnbestrijding en andere comfort-verhogende maatregelen. Een belangrijke vorm van palliatieve zorg is palliatieve sedatie.

Psychologische zorg

Wij bieden u hulp (indien gewenst) in het helpen aanvaarden.

Omgevingszorg of sociale aspecten. Ook voor uw partner (en uw familie) maken wij tijd om het aanvaardings- en rouwproces te verwerken. Ook de materiële aspecten komen hier aan bod (ziekteverzekering, tijdelijke tussenkomst in verblijfskosten van familieleden in of dicht bij het ziekenhuis, ect.)

Existentiële zorg: gelovige of morele duiding geven voor existentiële vragen. (alleen op uitdrukkelijk verzoek van cliënt)